AlbanianEnglishGerman

Shërbimet

Quickly aggregate B2B users and worldwide potentialities. Progressively plagiarize resource-leveling e-commerce through resource-leveling core competencies. Dramatically mesh low-risk high-yield alignments before transparent e-tailers.

Të gjitha
Shërbimet

Kontabilitet, financa dhe auditim
1. Themelimi i kompanisë në ARBK.
2.Përgatitja e pasqyrave financiare në bazë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit (SNK) dhe standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF).
3.Përgatitja dhe raportimi i deklaratës së TVSH-së dhe regjistrimi I librave të blerjes dhe shitjes për periudha mujore.
4.Përgatitja dhe raportimi i deklaratës së tatimit në fitim.
5.Përgatitja dhe raportimi i tatimit të mbajtur në burim për paga, qera, jo-rezident për periudha mujore.
6. Përgatitja e raporteve për menaxhmentin e kompanisë.
7. Përgatitja e listës së aseteve.
8. Këshilla tatimore sipas nevojës.
9. Prezantim para administratës tatimore sipas nevojës.
10. Rishikimin e kontratave për efekte tatimore në biznes.
11.Raportimin në KKRF për çdo vit, (pasqyrat do të nënshkruhen nga kontabilisti i certifikuar – AKTIV).
12.Zhvillimi dhe implementimi i politikave dhe procedurave të burimeve njerëzore, rregulloreve dhe aktet tjera të kompanisë në kuadër të ligjeve të aplikueshme në Kosovë.
13.Përkrahin nevojat aktuale dhe të ardhshme të biznesit përmes zhvillimit, angazhimit, motivimit dhe mbajtjes së kapitalit njerëzor.
14. Vlerësojnë nevojat për trajnime si dhe bëjnë organizimin dhe monitorimin e programeve të trajnimit.
16.Bëjnë hartimin dhe implementimin e strategjisë së përgjithshme të marketingut dhe shitjeve në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke detajuar në plane veprimet mujore.
17.Bëjnë hartimin dhe monitorimin e planit vjetor të marketingut i cili detajon aktivitetet e vitit që përkojnë me objektivat e kompanisë.
Menaxhimin e Rrjete Sociale dhe Web
1.Përgaditja e raportit mujor.
2.Përgaditja e prezantimit për muajin vijues.
3.Postimi i posteve në rrjetesociale (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
4.Boost i posteve në rrjete sociale (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)
5.Krijimin e një Web-i.
6.Ndryshimin e Web-it.
7.Mbikqyrjen.
Planifikimin e bizneseve
1.Krijim të planit të të bërit biznes me metoda bashkëkohore.
2.Krijim i planit strategjik vjetor për biznese dhe grupe të tjera.
3.Hulumtim i tregut, para plasimit të bizneseve te klienti.
4.Organizimin e trajnimeve sipas nevojës së kompanisë.
Copywriter
1.Tekste për aktivitete të klientit.
2.Kontent për social media.
3.Slogan për billbord.
4.Slogan për banerë.
5.Slogan për portal.
6.Tekst për Festa/slogan.
7.Tekst për video të shkurtra të realizuara për klientin gjatë muajit.
8.Tekst për fotot e realizuara për klientin.
Burimet njerëzore
1.Politika dhe procedura të kompanisë.
2.Rekrutim të stafit.
3.Ristrukturim të kompanisë.
4.Përshkrim të detyrave dhe përgjegjësive.
5.Krijimi i struktures hierarkike dhe organizative të kompanisë.
6.Plani i trajnimeve dhe zhvillimi i stafit.
7.Buxhetimi i shpenzimeve.
8.Retreats and socializing.
9.Politika dhe procedura e prokurimit.
10.Krijimi i departamentit të Prokurimit.
11.Krijimi i departamentit të aseteveinventarizim të aseteve.
12.Përcaktimi i limitit të blerjeve varësisht prej vlerave sipas nivelit të aprovimeve.
13.Analiza e shpenzimeve dhe përmirësimi i procesit.
Organizimi i eventeve
1.Realizimi i radio reklamave.
2.Përgatitje profesionale e video-montazhave.
3.Krijimi teksteve për evente dhe emisione televizive.
4.Organizimin e eventeve të ndryshme në forma kreative dhe unike.
5.Përcjellim dhe transmetojmë LIVE, ngjarjet dhe eventet e ndryshme të klientelës.
Dizajne grafike
1.Dizajne për shtype të ndryshme.
2.Të gjitha llojet e materialeve zyrtare.
3.Dizajnimin e të gjithë materialeve të nevojshme për një kompani.
4.Dizajn të portofolios.
5.Brendime dhe ribrendime.
6.Çdo dizajnim që kërkohet nga klienti.
Reklama të ndryshme
1.Fotografi dhe xhirime.
2.Krijimi i videove të ndryshme për rrjete sociale, TV, pop up, animacion, GIF.
3.Realizimi i radio reklamave.
4.Shfaqje të banerave në portal.
5.Artikuj të sponzorizuar.
6.Shërbime për kampanjë.
7.Realizim 3D të reklamave.
8.Shtypi në material të letrës, ceradës, plleksi, foljeve.

Kafe me Ekspertët

Zhvillimi i Strategjisë

Lansimi i Kampanjës

Analizë & Raportime

GET SOLUTIONS FAST!

Need First-Class HR Consultants?

ROAL Consulting
Jemi zgjidhja për biznesin tuaj!
Lokacioni ynë
https://www.roalconsulting.com/wp-content/uploads/2022/10/Kosovo_in_Europe_de-facto.png
Rr. "Henri Dunan" (prapa AAK-së), Pristina, Kosovo
Rrjetet Sociale
ROAL Consulting
Zgjedhje e Sigurtë për biznesin tuaj
ZYRET TONAKu të na gjeni
https://www.roalconsulting.com/wp-content/uploads/2022/10/Kosovo_in_Europe_de-facto.png
KONTAKTONIMediat Sociale

Copyright by RoAl Consulting. All rights reserved.

Design by Kushtrim Guraj.